Laatste nieuws!


Het eerstvolgende evenement is:


Graspop GMM te, Dessel op
19 t.e.m. 23 juni 2024
Extra info


Komende evenementen:


30+ Party Afterwork Zomer te, Aarschot op
Vrijdag 28 juni 2024
Extra info


Bruce Springsteen te, Werchter op
Dinsdag 2 juli 2024
Extra info


Vrijwilliger

Sociale Doelstelling

K-Events vzw heeft als sociale doelstelling bij te dragen tot de ontwikkeling van de culturele opvoeding. Daarnaast zal K-Events vzw culturele initiatieven in't algemeen inrichten en bevorderen.


Juridisch Statuut

K-Events vzw is een vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke zetel te Luchtvaartstraat 1 - 3500 Hasselt.


Verzekering en aansprakelijkheid

Elk lid van K-Events vzw is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand. De aansprakelijkheidsverzekering komt tussen wanneer je als vrijwilliger ter goeder trouw schade hebt veroorzaakt door een fout. Strafrechterlijke aansprakelijkheid kan niet gedekt worden. Bij bedrog of zware fout (bv. dronkenschap, moedwillig gedrag of vechtpartij) blijft de vrijwilliger zelf aansprakelijk.


Voorbeelden van burgerlijke aansprakelijkheid:

"Sarah is als vrijwilliger van K-Events vzw actief op een evenement. Door een onoplettendheid duwt ze het mengpaneel van de discobar om. K-Events vzw is burgerrechterlijk aansprakelijk voor de schade."

"Luc is als vrijwilliger van K-Events vzw actief op een evenement. Hij had meer dan een glas te veel op toen hij het podium op liep en zo het mengpaneel van de discobar omverliep. Luc begaat hier een grove fout. Luc draait op voor de schade."

"Jan begeleidt een aantal toeschouwers naar hun plaatsen. Hij valt in de trap op zijn gezicht, met als resultaat een gebroken tand. Jan dient beroep te doen op zijn ongevallenverzekering. De aansprakelijkheidsverzekering komt niet tussen bij een lichamelijk ongeval waar niemand behalve het slachtoffer schuld treft."Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is een onbezoldigde activiteit met onverplicht karakter ten behoeve van anderen of van de samenleving in georganiseerd verband door een natuurlijke persoon. Alhoewel vrijwilligerswerk vrijwillig gebeurt, is het niet vrijblijvend (er hangen rechten en plichten aan vast).


Vergoedingen

Vrijwilligerswerk gebeurt onbezoldigd. Je ontvangt dus geen loon. Wel kan een forfaitaire onkostenvergoeding gegeven worden.

Onder bepaalde voorwaarden en tot bepaalde maxima worden deze vergoedingen niet beschouwd als loon. Daardoor is de vergoeding niet belastbaar, noch onderworpen aan de sociale zekerheid.


De voorwaarden voor 2024 zijn:

Per jaar mag je niet meer dan € 1659,29 aan forfaitaire onkostenvergoeding ontvangen. Niet alleen van K-Events vzw, maar van alle organisaties waarvoor je vrijwilligerswerk verricht.
Per dag mag je niet meer dan € 41,48 aan forfaitaire onkostenvergoeding ontvangen.
Je mag de forfaitaire onkostenvergoeding niet combineren met een reële onkostenvergoeding. Ook niet bij andere organisaties waarvoor je vrijwilligerswerk verricht. Zowel bij ons als bij andere organisaties waarvoor je vrijwilligerswerk verricht, doe je beroep op het systeem van de forfaitaire vrijwilligersvergoeding.

Voorbeeld : “Katrien is vrijwilliger in drie organisaties, waarvan er twee een kostenvergoeding uitbetalen. Mag zij dat combineren?” Ja, op voorwaarde dat het maximumbedrag van € 1659,29 niet wordt overschreden. Ze mag wel niet in de ene organisatie een forfaitaire onkostenvergoeding ontvangen en deze combineren met een reële kostenvergoeding in de andere organisatie.


Uitkeringsgerechtigden

In onderstaand overzicht zie je wat de wet oplegt aan bepaalde groepen. Het geeft eveneens weer in welke mate vrijwilligers formaliteiten moeten vervullen.


Soort vrijwilliger Formaliteiten?
Werknemers Neen
Ambtenaren Toestemming hiërarische overste
Onderwijspersoneel Neen
Werklozen (voltijds, deeltijds) Meldingsplicht RVA (formulier C45B)
Bruggepensioneerden Meldingsplicht RVA (formulier C45B)
Mensen in loopbaanonderbreking Meldingsplicht RVA (formulier C45B)
Mensen in wachttijd Neen
Mensen met leefloon Verwittigen Maatschappelijk Assistent(e) bij OCMW
Arbeidsongeschikt : uitkering via mutualiteit Toelating adviserende geneesheer (niet huisarts)
Mensen met beroepsziekte/na arbeidsongeval Neen
Gepensioneerden Neen
Zelfstandigen Neen
Zelfstandigen op invaliditeit Ja, toestemming vragen


Informatieplicht

De organisatie is bij wet verplicht aan haar vrijwilligers volgende dingen te melden:

De sociale doelstelling van de organisatie en haar juridisch statuut (zie bovenaan).
De bevestiging dat de organisatie een verzekering B.A. voor de organisatie heeft gesloten.
Of er een onkostenvergoeding (en welk systeem) wordt betaald.
De organisatie moet vermelden dat de vrijwilliger zich aan de geheimhoudingsplicht moet houden.


Geheimhoudingsplicht

K-Events vzw verwacht dat haar leden discreet zijn en het vertrouwen van anderen niet mogen schenden. We vragen hen de wet op de privacy te respecteren. Volgens het strafwetboek (art. 458 SWB) kunnen vrijwilligers aansprakelijk gesteld worden als ze de geheimhoudingsplicht naast zich neerleggen.
K-Events vzw © 2017 - 2024 - Luchtvaartstraat 1, 3500 Hasselt - Gebruikersvoorwaarden - Contacteer K-Events vzw - Login op ledenbeheerHelp via Teamviewer